Na temelju čl. 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška i čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška, KLASA: 406-01/19-03/3, URBROJ: 2178/15-10-01-19-1 od dana 19. prosinca 2019. donio je Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu.