KLASA: 080-02/17-01/1
URBROJ: 2178/15-10-01-01-17-02

Na temelju članka 40., 41. i 43. st.1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 133. stavka 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška, temeljem odluke donesene na sjednici dana 2. ožujka 2017. godine, raspisuje

N A T J E Č A J

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE
CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NOVA GRADIŠKA

Uvjeti:
– hrvatsko državljanstvo
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
– najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi,
– položen stručni ispit,
– nepostojanje zapreke iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu imenuje Upravno vijeće Centra, uz prethodnu suglasnost ministrice nadležne za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja/icu sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:
– domovnicu,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu),
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana,
– životopis.

Kandidati su obvezni u pisanom obliku dostaviti plan i program rada Centra za mandatno razdoblje.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Centru za socijalnu skrb Nova Gradiška, 35400 Nova Gradiška, K. Dieneša 4/I, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“ u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pismeno obaviješteni o izboru u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška