Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška, ravnatelj Centra, raspisuje

 

      N  A   T   J   E   Č   A   J

 

        ZA PRIJAM SLUŽBENIKA/CE U JAVNU SLUŽBU

 

DIPLOMIRANI  PRAVNIK/CA  

 

 • 1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

   Uvjeti:

 1. hrvatsko državljanstvo
 2. VSS-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava,
 3. 1 godina radnog iskustva na stručnim poslovima u djelatnosti socijalne skrbi,
 4. položen stručni ispit,
 5. poznavanje rada na PC-u,
 6. da ne postoji zapreka iz čl. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17)

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 

 • preslik domovnice i rodnog lista,
 • preslik diplome,
 • preslik uvjerenja o položenom stručnom ispitu,
 • dokaz o radnom stažu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
 • životopis.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prije konačnog izbora kandidata obavit će se intervju sa svim kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čija je prijava potpuna i pravovremena.

Rok za podnošenje prijava, zajedno sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s naznakom „natječaj za prijam u javnu službu“ dostavljaju se na adresu: Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška, K. Dieneša 4/I.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izboru kandidata u zakonskom roku.

 

 

R A V N A T E L J:

Branko Medunić, dipl. soc. radnik

TEKST NATJEČAJA