U privicima nalazi se Financijski izvještaji za period 1.1.2018. do 30.6.2018.

Izvještaj o obvezama

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika