1.   Što je samohrani roditelj?

Samohrani roditelj je onaj koji sam živi s djetetom i sam ga uzdržava (nema prihoda od drugog odsutnog ili umrlog roditelja).

      2.     Može li se priznati pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ako osoba ima u vlasništvu nekretnine poput oranice, pašnjaka, livade ili šume koje nije u mogućnosti prodati niti dati u zakup (neatraktivne lokacije, nema interesa za kupnju, nekretnina je opterećena)?

Može se priznati pravo, ali će se staviti zabilježba.

     3.     Ako je samac ili član kućanstva u razdoblju od 3 godine prije podnošenja zahtjeva prodao imovinu i sredstva od prodaje uložio u poboljšanje stambenih uvjeta, plaćanje dugova za režije ili po kreditu i slično, da li mu se ta sredstva moraju uzeti u obzir prilikom izračuna zajamčene minimalne naknade?

Utvrđuje se da li je tim sredstvima mogao osigurati uzdržavanje u visini zajamčene minimalne naknade, uz uvažavanje drugih okolnosti u svakom pojedinom slučaju.

      4.     Gubi li cijelo kućanstvo pravo na pomoć, odnosno odbija li se zahtjev za priznavanjem prava na zajamčenu minimalnu naknadu cijelom kućanstvu ako samo jedan član kućanstva ima u vlasništvu vozilo?

 Da, u toj situaciji samac ili kućanstvo nemaju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu (zahtjev se odbija).

     5.     Da li pravo na doplatak i invalidninu imaju osobe koje su smještene u privatne domove i same plaćaju smještaj?

Pravo na doplatak za pomoć i njegu nemaju osobe koje imaju osiguran smještaj odnosno organizirano stanovanje u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi.

Pravo na osobnu invalidninu nemaju one osobe kojima je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama Zakona o socijalnoj skrbi ili drugim propisima (uključujući i osobe kojima je osigurano sve što obuhvaća smještaj ili organizirano stanovanje, neovisno o tome da li je to ugovoreno privatnim putem, ili se nalaze u zdravstvenoj (na liječenju) ili drugoj ustanovi).